Vypnout grafiku

Firmy

FIRMY VE MĚSTĚ
odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz

Anketa

Která rubrika ze Zpravodaje Deštenska vás nejvíce zajímá?
Počet hlasů: 57
Leden 2018
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Kompletní výpis akcí nalezenete v nabídce Kultura / Kulturní akce

Aktuality

jak platit za odpady a za psy

28.12.2017 hlášení rozhlasu

Odpady 8.1.2018

PF 2018

PF 2018

Kompletní výpis aktualit nalezenete v levé nabídce Aktuality

Komentáře

Návštěvní kniha

http://allocating.one

Zaslal/a: pleapypew  •  Čas: 19.7.2017 22:55

Zahájení sezony muzeí v Deštné

May we always be able to create without limits because all can act with passion.. http://goo.g...

Zaslal/a: kinar  •  Čas: 8.3.2017 2:13

Hlášení rozhlasu

K odběru hlášení městského rozhlasu do Vaší e-mailové schránky je možno přihlásit se na adrese matrika@destna.cz

Počasí

Počasí
< návrat zpět

Rozvodné sítě

Vodovod a kanalizace

Město Deštná vlastní a provozuje veřejnou rozvodnou vodovodní síť napájenou ze zdrojů v lesích jižně od města. Podzemní voda ze zářezů, kopaných studní a vrtů je ztvrzována, filtrována, odradonována a dezinfikována na úpravně vody s 120 m3 retencí (2 x akumulační nádrž - 1x 50 m3 a 1x 70 m3).

Cena vodného pro odečtové období 08/2016 - 08/2017 je 32 Kč/m3 bez 15% DPH (36,8 vč. DPH).

Město Deštná provozuje veřejnou kanalizační sít na pravém břehu Dírenského potoka svedenou na čistírnu odpadních vod. Odkanalizování zástavby levého břehu potoka a okrajových částí Deštné není ještě dořešeno. V současné době jsme ve fázi přípravy staveniště na realizaci odkanalizování Strání.  

Cena stočného pro odečtové období 08/2016 - 08/2017 je 32 Kč/m3 bez 15% DPH (36,8 vč. DPH).

Cena pro vodné a stočné na odečtové období 08/2016 - 08/2017 je nově stanovena na 32 a 32 Kč + 15% DPH = 73,60 Kč vč. DPH. 

Veřejné osvětlení

Město Deštná provozuje veřejné osvětlení.  Město je osvětleno celou noc bez výluky, pouze některá nadbytečná světla jsou mimo provoz. Z části jsou již instalována LED svítidla a postupně se mění dalši zastaralá svítidla.

Kotelna občanské vybavenosti

Město Deštná provozuje kotelnu občanské vybavenosti, odkud je teplo rozvedeno čtyřmi topnými kanály do zdravotního střediska, objektu čp.61, kulturního sálu a budovy Jednoty a základní školy (topný kanál do ZŠ je záložní, není v pravidelném provozu).

Cena tepla za rok 2016 byla  461,85 Kč/GJ + DPH, tj. 1,66 Kč/kWh + DPH, předpokladaná na r. 2017 je 595 Kč/GJ s DPH.

Rozhlas

V Deštné a Lipovce je zřízen bezdrátový rozhlas rádiovým signálem.

Informace u umístění a vytýčení všech těchto sítí na MěÚ, žádosti o vyjádření k PD přes podatelnu.

 

Kvalita vody v deštenském vodovodu (vzorek ze dne 3.10.2017):

 

  Stav Limit
pH 7,7 6,5 - 9,5
dusičnany 4 max. 50
dusitany <0,05 max. 0,50
amon. ionty <0,05

max. 0,50

chloridy 4,0 max. 100
sírany 23

max. 250

hořčík 2,6 20 - 30
vápník 26,4

40 - 80

sodík 9,9 max. 200
železo

0,06

max. 0,20

tvrdost 0,766

2 - 3,5

chlor volný

0,03

max. 0,3
mangan 0,001 max. 0,05

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTA DEŠTNÁ

Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel (majitel nemovitosti), není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje město Deštná pro vodovodní přípojky tyto technické požadavky:

1.                  Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod nebo realizovat úpravy na stávající vodovodní přípojce, musí předložit městu Deštná projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření města nelze novou vodovodní přípojku nebo úpravy na stávající vodovodní přípojce realizovat.

2.         Projektová dokumentace na vodovodní přípojku nebo její úpravy musí obsahovat tyto náležitosti:

- technickou zprávu

- výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873

- popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)

- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu

- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky

- podélný profil vodovodní přípojky

- kladečské schéma vodovodní přípojky 

- výkres umístění vodoměrné sestavy

- stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)

3.         Projekční řešení vodovodní přípojky musí respektovat tyto požadavky:

a) Pro jednu nemovitost se zřizuje zpravidla pouze jedna vodovodní přípojka.

b) Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu.

c) Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat ČSN 73 6005.

d) Vodovodní přípojka musí být v projektové dokumentaci dimenzována na běžnou a na požární potřebu vody a na místní tlakové poměry.

e) Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu (s jiným zdrojem vody). V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem dle ČSN EN 1717. Vzorové schéma připojení k vyzveznutí na MĚÚ Deštná.

f) Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovným polovině profilu potrubí hlavního řadu. Přípojky větších dimenzí se vysazují na odbočku.

g) Uzávěr vodovodní přípojky musí být umístěn na veřejně přístupném místě.

h) Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 1m.

i) Potrubí musí být uloženo do nezámrzné hloubky, dle určení projektanta přípojky.

j) Směrová trasa vodovodní přípojky musí být přímá bez ohybů a lomů.

k) Podél vodovodní přípojky musí být uložen vytyčovací vodič CY 6 a to od zemní soupravy vodovodní přípojky (ukončení v poklopu přípojky) po umístění vodoměrné sestavy. Vytyčovací vodič musí být umístěn na vrchní části potrubí a musí být přichycen k potrubí páskou po max. 2 m.

l) Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (v platném znění). Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce. Pro nově budované vodovodní přípojky je možné použit materiál polyethylen (PE), u přípojek světlosti DN 80 a vyšší lze použít potrubí i z tvárné litiny. Vybrané přípustné materiály pro vnitřní vodovod uvádí Příloha A ČSN EN 806-2.

m) Potrubí z olova nebo mědi jsou pro vodovodní přípojky a vnitřní vodovod nevhodné, nesplňují výše uvedenou vyhlášku a nesmí být na přípojky používány.

n) Pro prostup zdí, podlahou, základem je nutné potrubí vodovodní přípojky umístit do chráničky (min. 1 000 mm před základem objektu až po úroveň podlahy (bude-li vodoměrná sestava umístěna volně nebo až do niky). Volné konce chráničky budou po osazení vodoměrné sestavy utěsněny (max. 100 mm) pěnou nebo jiným vhodným způsobem, tak aby bylo možné vyměnit vodovodní potrubí. Průměr chráničky pro běžné typy přípojek DN 25 až DN 40 musí být 100 mm. 

o) Umístění vodovodní přípojky a vodoměrné sestavy je nutné zvolit nebo zabezpečit tak, aby nedošlo k zamrznutí.

p) Vodoměrnou šachtu je potřeba umístit těsně za hranicí pozemku (oplocení), tj. maximálně do 2 m, ve výjimečných případech, po konzultaci s provozovatelem dále. V případech, kdy objekt je postaven na hranici pozemku je možné vodoměrnou sestavu umístit do objektu za první obvodovou zeď.

r) Umístění vodoměrné sestavy musí umožňovat snadný přístup pro čtení, montáž, údržbu a

demontáž.

4.         Vlastní připojení nově vybudované vodovodní přípojky na vodovodní řad či na přebudovanou část vodovodní přípojky může provést pouze odborně způsobilá firma za účasti nebo kontroly provedeného připojení ještě před záhozem provozovatelem. Dodání a montáž vodoměru je možná až po zkolaudování hlavního řadu (neplatí u přípojky na již položený a provozovaný řad.

Podmínkou připojení je uzavření smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.

Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva města Deštná konaném dne 21.3.2016. Usnesení číslo 18/16/12.

 

 

Jsme na Facebooku HRADECŽIJE POVODŇOVÝ PORTÁL RÁDIO ČK GObec DDB

Město Deštná

Adresa
nám. Míru 65, 37825, Deštná
ID datové schránky: 979beu6

IČO: 00246506
DIČ: CZ00246506

Banka Česká Spořitelna Jindřichův Hradec
č.účtu.: 0600434339/0800

Kontaktní informace

Podatelna, matrika a evidence obyvatel
tel.: 384 384 291
fax: 384 384 231
mobil: 723 716 054

E-mail: podatelna@destna.cz
web: www.destna.cz
facebook: www.facebook.com/MestoDestna

Další kontakty naleznete v levém menu.

Úřední hodiny

Úřední dny
pondělí a středa 7:00 - 16:30

Pracovní hodiny
úterý a čtvrtek 7:00 - 15:00
pátek 7:00 - 14:30
TOPlist