Navigace

Obsah

Zpět

Záměr propachtovat prostory přísálí KD Deštná

Přísálí KD_záměr propachtovat přísálí KD.docx (18.91 kB)

 

 

Město Deštná

Městský úřad Deštná

V Deštné dne 11.05.2022

Město Deštná zveřejňuje ve smyslu ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Z Á M Ě R

PROPACHTOVAT

Prostory přísálí v budově č. p. 303, která je součástí pozemku parc. č.  st. 437, o výměře 756 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zapsaného na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Deštná u Jindřichova Hradce a obec Deštná.

Uvedené prostory přísálí se skládají z:

  • přísálí, kuchyňky, vstupní haly, WC a chodby o celkové výměře 237,88 m2

Podmínky pachtu:

  • provozování hostinské činnosti při konání všech oznámených akcí v sále či horním patře přísálí (výstavy, koncerty, plesy, divadelní představení, schůze, …)
  • měsíční pachtovné je stanoveno ve výši 500 Kč bez DPH (při denním provozu bude řešeno teplo v přísálí zvláštní smlouvou)
  • pachtovné za akci je stanoveno ve výši 1.500 Kč bez DPH
  • platba za teplo je stanovena ve výši 3000 Kč bez DPH při akcích, které nebudou pořádány městem Deštná nebo spolky se sídlem v Deštné
  • zájemce předloží platné oprávnění k provozování hostinské činnosti
  • zájemce doloží prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Deštná k datu podání žádosti
  • uzavření pachtovní smlouvy na dobu určitou 1. 6. 2022 – 31. 5. 2023
  • Podmínky v záměru uvedené jsou pouze orientační a lze se od nich odchýlit.
  • Zájemci mohou svou písemnou žádost předat na podatelnu městského úřadu či zaslat poštou na adresu městského úřadu: nám. Míru 65, 378 25 Deštná, a to do 27.05.2022.

 

David Šašek, DiS., starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne 11.05.2022

Sejmuto z úřední desky dne 27.05.2022

Vyvěšeno: 11. 5. 2022

Datum sejmutí: 27. 5. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět