Navigace

Obsah

Místní akční plán Jindřichův Hradec II

Typ: ostatní
Od 1. září 2018 realizuje Místní akční skupina Česká Kanada o. p. s. projekt Místní akční plán Jindřichův Hradec II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009097, zkráceně MAP II. Projekt navazuje na již ukončený Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Jindřichův Hradec, bude trvat 42 měsíců a jeho realizace skončí k 28. únoru 2022.

Do projektu je zapojeno přes 30 základních a mateřských škol z území ORP Jindřichův Hradec včetně Základní školy a Mateřské školy v Deštné a rovněž ZUŠ Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec. Kromě škol spolupracují na jeho realizaci také jejich zřizovatelé, střední školy a zástupci organizací zájmového a neformálního vzdělávání, zejména DDM Jindřichův Hradec. Důležitým partnerem je také Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Městského úřadu Jindřichův Hradec.

Hlavním cílem projektu MAP Jindřichův Hradec II je zvyšování kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Jindřichův Hradec, a to prostřednictvím vzájemné výměny informací, zkušeností a spolupráce škol, zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Současně dojde ke společnému řešení místně specifických problémů a potřeb ve vzdělávání a k následnému vyhodnocování přínosů nastavené spolupráce.

Přínosem této spolupráce bude podpora rozvoje potenciálu každého dítěte a žáka ve věku do 15 let, to zejména u žáků ohrožených školních neúspěchem, dále bude prohlubována spolupráce s rodiči, zřizovateli a dalšími partnery ve vzdělávání. Nedílnou součástí projektu je realizace implementačních aktivit naplánovaných v akčním plánu z předchozího projektu – díky tomu se tak v říjnu 2018 uskutečnila konference ředitelů MŠ, ZŠ, ZUŠ a DDM z území ORP Jindřichův Hradec, v prosinci 2018 následovala výstava vánočních stromků zdobených dětmi z MŠ a žáky ze ZŠ, uskutečnily se již vzdělávací semináře pro pedagogické pracovníky a celá řada seminářů je připravená a dojde i na mnoho aktivit určených přímo pro děti a žáky z území ORP Jindřichův Hradec.

Za realizaci projektu je odpovědný realizační tým, jehož významnou součástí jsou pracovní skupiny složené z ředitelů, pedagogů a zástupců zřizovatelů škol z území ORP Jindřichův Hradec. Jedná se o pracovní skupinu pro financování, rovné příležitosti, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti a či pracovní skupinu pro oblast zájmového vzdělávání.  Celkem se na realizaci projektu podílí 70 členný tým složený z odborníků v oblasti vzdělávání a místní samosprávy. Město Deštná je v projektu rovněž aktivně zapojeno jak v Řídícím výboru, tak v pracovních skupinách.

Kromě aktivit bude výstupem projektu také sestavený akční plán rozvoje vzdělávání zaměřený na potřeby území ORP Jindřichův Hradec – bude se jednat o živý dokument, který bude v průběhu realizace projektu postupně vyhodnocován a aktualizován. Věříme, že všechny aktivity realizované v projektu MAP Jindřichův Hradec II přispějí k rozvoji a podpoře vzdělávání všech dětí a žáků v území ORP Jindřichův Hradec a napomohou k prohlubování spolupráce všech, kteří se na vzdělávání dětí a mládeže podílejí.

 

David Šašek, DiS., předseda Řídícího výboru

a člen pracovní skupiny pro financování MAP J. Hradec II

 

Název projektu: Místní akční plán Jindřichův Hradec II

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009097


Logo


Vytvořeno: 17. 4. 2019
Poslední aktualizace: 17. 4. 2019 09:56
Autor: Správce Webu