Navigace

Obsah

Pozemkové úpravy Deštná a Lipovka

Typ: ostatní
Vlastníte zemědělské pozemky v Deštné či Lipovce? Chcete se zapojit do pozemkových úprav? Informujte se na MěÚ Deštná jak na to.

Komplexní pozemkové úpravy

 

Vzhledem ke stále se opakujícím problémům se zasažením zastavěného území Deštné splachy z okolních polí a také se zhoršenou prostupností krajiny vlivem zániku části dřívější sítě polních cest se zastupitelstvo města Deštná zabývalo možnostmi nápravy současného neuspokojivého stavu. Jednou z možností nápravy je provedení komplexních pozemkových úprav.

Provedení komplexních pozemkových úprav zajišťuje Státní pozemkový úřad na základě žádosti vlastníků více než 50% výměry zemědělské půdy v katastrálním území. V katastrálním území Deštná je potřeba shromáždit žádosti vlastníků 298,57 ha zemědělské půdy. Po podání žádosti je pozemkový úřad povinen zahájit řízení o komplexních pozemkových úpravách. Řízení o komplexních pozemkových úpravách je vedeno dle zákona č. 139/2002 Sb. a vyhlášky č. 13/2014 Sb., v platném znění.

Smyslem komplexních pozemkových úprav je jednak zajištění přístupu pro každého jednoho vlastníka pozemku z komunikace ve vlastnictví obce nebo státu a v neposlední řadě také protierozní a protipovodňová ochrana půdy i zastavěného území.

V počátku řízení určí Pozemkový úřad po dohodě s Katastrálním úřadem obvod pozemkových úprav, což bývá veškerá zemědělská půda v katastrálním území. Mimo obvod zůstávají lesní komplexy a zastavěné části území (tzv. intravilán). V území provede zpracovatel komplexních pozemkových úprav analýzu dostupných podkladů (katastrální mapy, územní plán, vodohospodářské podklady apod.), v celém území je následně geodeticky zaměřen skutečný stav a následně jsou všem vlastníkům dotčených pozemků zaslány nárokové listy k připomínkám. S každým vlastníkem je v průběhu celého řízení několikrát osobně jednáno a návrh nového uspořádání pozemků vzniká za aktivní účasti všech dotčených vlastníků.

Na počátku zpracování návrhu nového uspořádání pozemků je vypracován Plán společných zařízení (dále jen PSZ), který představuje návrh sítě polních cest, protierozních a protipovodňových opatření, vodohospodářských opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Základem PSZ jsou již existující cesty a ostatní opatření, které jsou vhodně doplněny nově navrženými opatřeními. Výměra půdy potřebná k realizaci společných zařízení je kryta přednostně z vlastnictví státu, poté z vlastnictví obce. Realizovaná společná zařízení jsou převedena do vlastnictví obce.

Po schválení PSZ zastupitelstvem obce pokračuje zpracovatel v návrhu nového upořádání pozemků pro jednotlivé vlastníky.  S každým vlastníkem pozemků je jednotlivě jednáno a v rámci možností se maximálně přihlíží k oprávněným požadavkům jednotlivých vlastníků.

Výsledkem komplexních pozemkových úprav je pro jednotlivé vlastníky návrh nové katastrální mapy s přesnějším určením polohy lomových bodů, případné zcelení pozemkové držby jednotlivých vlastníků, možnost rozdělení spoluvlastnictví (v rámci řízení na žádost všech spoluvlastníků je provedeno zdarma), pro všechny pak možnost rekonstrukce stávajících cest nebo vybudování nových z prostředků státu, návrh a vybudování protierozních a protipovodňových opatření také z prostředků státu. Jak již bylo řečeno výše, vybudovaná společná opatření jsou předána do vlastnictví obce.

O provedení komplexních pozemkových úprav je možné požádat prostřednictvím hromadné žádosti, která je k dispozici na Městském úřadu Deštná.   

Ing. Petr Janota, místostarosta

 

https://www.spucr.cz/…/pozemkove-upravy-umi-pomoci-nasi-krajine-v-mnoha-smerech


Vytvořeno: 16. 4. 2019
Poslední aktualizace: 13. 5. 2019 16:48
Autor: Správce Webu