Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Deštná
městoDeštná

Investice, opravy a dotace

Plán obnovy města Deštná 2024+ (platnost od 1.1.2024)  Typ: PDF dokument, Velikost: 190.82 kB

 

23) Dotace od Jihočeského kraje 2024

Program obnovy venkova JčK - zemní trampolíny na sportoviště. Předpoklad: celkové výdaje 259.738,6 Kč, dotace 155 tis. Kč, spoluúčast 104.738,6 Kč, realizace v roce 2024.

Kulturní dědictví, Nemovité kulturní památky. Předpoklad: celkové výdaje ..................., dotace ............................, spoluúčast ..........................., realizace v roce 2024.

Logo JčK

20) Dotace přes MAS ČK, Opatření 4 - IROP Hasiči

Pořízení izolačních dýchacích přístrojů, termokamery a radiostanic pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Deštná. Předpokládaná realizace v roce 2024.

Celkové výdaje 400 tis. Kč, dotace 380 tis. Kč, spoluúčast 20 tis. Kč.

 

21) Dotace Ministerstva kultury

Veřejné informační služby knihoven - dotace ve výši 22 tis. Kč, náklady města 33.589,60 Kč - Multimediální vybavení knihovny

MK_logo


20) Dotace od Jihočeského kraje 2023

My v tom Jihočechy nenecháme II - dotace ve výši 14 tis. Kč, náklady města 16 tis. Kč - podpora dětí do 3 let a poživatelů důchodů

Investiční dotace pro JSDH obcí JčK - dotace ve výši 50.000 Kč, náklady města 119.854 Kč - přívěsný vozík pro hasiče

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - dotace ve výši 0 Kč, náklady města 1.589.782,41 Kč - Zokruhování vodovodu ve Svatojánské ulici v Deštné

Program obnovy venkova - dotace 270 tis. Kč, náklady města 1.161.940,49 Kč - rekonstrukce kotelny ZŠ.

Program na podporu narozených dět z Jihočeského kraje, dotace až 60 tis. Kč, spoluúčast až 60 tis. Kč.

Logo JčK


19) Rekonstrukce školní tělocvičny v ZŠ a rekonstrukce školní kotelny ZŠ

 • Celkové náklady tělocvična 1.535.001,14 Kč
 • Dotace MMR 930.412 Kč (pouze z nákladů na tělocvičnu, kotelna byla vyjmuta z uznatelných výdajů)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

MMR_logo


18) Oprava víceúčelového hřiště v Deštné

 • Celkové náklady 2.818.198,90 Kč 
 • Zhotovitel Linhart spol. s r.o. 
 • Dotace MMR 1.596.367 Kč

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro mísní rozvoj.

MMR_logo


17) Připojení vrtu č. 3 ke stávajícímu vodovodu - Státní fond životního prostředí ČR

Celkové náklady 289.945,19 Kč

Dotace 202.961,63 Kč (70%)

vrtvrt


16) Dotace od Jihočeského kraje 2022

Oprava Tatry - požadovaná dotace 000.000 Kč (Investiční dotace pro JSDH - Opatření xx, Podopatření xx) - neúspěšná

Program obnovy venkova - dotace 266 tis. Kč - nákup techniky.

Logo JčK


15) Vybavení ZŠ Deštná

Nová počítačová učebna

Od dubna se žáci v základní škole učí informatiku v nově vybavené počítačové učebně. Součástí projektu Vybavení ZŠ Deštná je vedle serveru a počítačové učebny též vybavení jazykové učebny a učebny přírodopisu interaktivními tabulemi s dataprojektory, počítači a vizualizéry. V rámci projektu bude navíc na školním dvoře vysazena jabloň a okrasná zeleň. Moderní učebna informatiky je nezbytná pro novou, rozšířenou výuku informatiky, kterou škola zahájí podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu od září r. 2022.

Projekt Vybavení ZŠ Deštná je realizován s podporou Integrovaného regionálního operačního programu, kterou jsme získali ve výzvě MAS Česká Kanada, o.p.s., nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014 – 2020“. Schválená dotace je ve výši 95 % způsobilých výdajů, a to 1 500 000 Kč. Město Deštná se na vybavení podílí 75 000 Kč.

Děkujeme zřizovateli za zásadní podíl na realizaci projektu a věříme, že nové vybavení je dalším krokem ke zlepšování kvality výuky na základní škole.

Petr Šulc, Lenka Procházková

Vybavení ZŠ Deštná


14) Lepší třídění odpadů ve městě Deštná

Lepší třídění


13) Rekonstrukce ulice U Hřiště

Rekonstrukce ulice U Hřiště


12) Dotace od Jihočeského kraje 2021

 • Okna a dveře MěÚ Deštná a KD Lipovka - dotace 172.000 Kč (POV 2021 - Opatření 1)
 • Úroky z úvěru - Intenzifikace ČOV - dotace 24.000 Kč (POV 2021 - Opatření 2)
 • Úroky z úvěru - VaK Stráně - dotace 11.000 Kč (POV 2021 - Opatření 2)
 • Vrata hasičská zbrojnice - dotace 130.000 Kč (Investiční dotace pro JSDH - Opatření 2, Podopatření 4))

Logo JčK


11) Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Pneumatiky na vozidlo Tatra a 1 zásahový oblek - dotace 44.000 Kč

Logo JčK


10) Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

bylo realizováno:

 • Okna a dveře ve Zdravotním středisku - dotace 171.000 Kč
 • VaK Stráně - dotace 20.000 Kč na úroky z úvěru
 • Měřiče rychlosti s příslušenstvím a montáží - dotace 39.000 Kč

Logo JčK


9) Deštná - posílení zdrojů vody

Je vytvořen průzkumný hydrogeologický vrt pro posílení zdrojů pitné vody v Deštné. Projekt je podpořen z Národního programu Životního prostředí. 

 • Celkové výdaje projektu: 277.526 Kč
 • Celkový způsobilé výdaje: 229.360 Kč
 • Požadovaná dotace ze SFŽP: 137.616 Kč
 • Požadovaná výše podpory ze SFŽP: 60%

Plakat A3_Destna_vrt - publicita

Deštná - posílení zdrojů vodyPodpora


8) Modernizace ZŠ

Modernizace ZŠ a Vybavení ZŠ


7) Byty nad školní jídelnou

Projekt je připravený. Je nutné zajistit financování.


6) ulice Svatojánská 

Čekáme na projekt od spol. Pris. 


5) Parcely v lokalitě Za školkou 

Proběhlo zaměření prvních parcel, v roce 2019 bude připraveno k prodeji 6 parcel a k nim i sítě + realizace E.ONu přeložení trafostanice a vysokého vedení do země

Lokalita Za školkou

zde ke stažení

II. a III. etapa Za školkou

zde ke stažení

Územní studie Za školkou


4) Hřbitovní zeď 

Oprava musí být v souladu se stanoviskem na ochranu nemovité kulturní památky


3) 3. a 4. etapa tlakové kanalizace Stráně a Zájezek 

realizace 2020 -2021, rozpočtová cena 8,5 mil. Kč


2) Výsadba zeleně u prodejny Jednota

Výkres s legendou vysazených stromů a keřů, realizace 2018, cena dodávek cca 53 tis. Kč + práce zaměstnanců města.


1) Stavební úpravy křižovatky Adamská - Táborská - Svatojánská - Hradecká v Deštné, město Deštná. 

Realizace 2019, žádost o dotaci do IROP prostřednictvím PLProjektMAS ČK.

Zákres

Křižovatka podpora

Stavba byla ukončena v květnu 2019 a dne 23. 7. 2019 byl vydán kolaudační souhlas. Celý projekt "Bezpečnost dopravy v Deštné", reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010143 byl zrealizován s podporou programu IROP, aktuálně byla předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu.


Investice - ostatní

Most Adaská ulice, SÚS JčK, projekční kancelář Pris

Bližší informace sdělíme na MěÚ Deštná. Místní program obnovy venkova - Deštná.


Zrealizované projekty v období 2014 - 2018

Obec: Město Deštná

Kanalizace - Tlaková kanalizace Stráně

 • Datum dokončení: 12.01.2017
 • Celkové náklady: 11 933 417,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní, úvěr, dotace MZe a JČK

Prodloužení tlakové kanalizace ul. Zahradní

 • Datum dokončení: 27.04.2018
 • Celkové náklady: 287 398,16 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Vodovod Jusko řad 1

 • Datum dokončení: 05.09.2014
 • Celkové náklady: 472 501,11 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní +. dotace JČK 250 000 Kč

Prodloužení vodovodu ul. Stránská

 • Datum dokončení: 29.05.2015
 • Celkové náklady: 68 187,50 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Prodloužení vodovodu ul. Na Zájezku

 • Datum dokončení: 11.04.2016
 • Celkové náklady: 81 870,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Vodovod do lázní

 • Datum dokončení: 12.01.2017
 • Celkové náklady: 1 379 590,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní, úvěr, dotace MZe a JČK

Prodloužení vodovodu ul. Zahradní

 • Datum dokončení: 27.04.2018
 • Celkové náklady: 151 031,86 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Obnova lesa - výsadba stromů do lesů města Deštná

 • Datum dokončení: 31.12.2018
 • Celkové náklady: 138 086 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní, dotace JČK

Výsadba stromů v obci

 • Datum dokončení: 31.12.2018
 • Celkové náklady: 57 765 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Výstavba hřišť - Sportoviště pod dětským hřištěm

 • Datum dokončení: 10.08.2018
 • Celkové náklady: 529 005,05 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Výstavba hřišť - Stezka dovednosti dětské hřiště

 • Datum dokončení: 07.12.2018
 • Celkové náklady: 127 111,59 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Koupě hasičského dopravního vozidla IVECO

 • Datum dokončení: 07.10.2015
 • Celkové náklady: 880 800,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní + dotace JČK

Dostavba dopravního vozidla IVECO

 • Datum dokončení: 22.7.2016
 • Celkové náklady: 264 990,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní + dotace JČK

Koupě hasičského nákladního automobilu Tatra

 • Datum dokončení: 7.12.2018
 • Celkové náklady: 223 500,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Oprava elektorinstalace v MŠ

 • Datum dokončení: 26.09.2017
 • Celkové náklady: 19 936,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Klempířské práce v ZŠ

 • Datum dokončení: 31.10.2017
 • Celkové náklady: 16 659,49 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Oprava ústředního topení, výměna termohlavic v MŠ, ZŠ

 • Datum dokončení: 31.08.2017
 • Celkové náklady: 100 259,39 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Oprava omítek v ZŠ

 • Datum dokončení: 28.12.2018
 • Celkové náklady: 66 525,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Oprava elektroinstalace v MŠ

 • Datum dokončení: 15.10.2018
 • Celkové náklady: 35 937,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Veřejné osvětlení Lipovka

 • Datum dokončení: 6.10.2016
 • Celkové náklady: 398 246,97 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Nákup traktoru Zetor 7340

 • Datum dokončení: 16.11.2017
 • Celkové náklady: 420 000,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Nákup přívěsu traktorového BSS

 • Datum dokončení: 15.11.2017
 • Celkové náklady: 40 000,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní

Restaurování náhrobku B. Kamarýta

 • Datum dokončení: 13.12.2018
 • Celkové náklady: 146 096,00 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní + dotace Min. kultury

Varovný protipovodňový systém

 • Datum dokončení: 06.12.2016
 • Celkové náklady: 1 302 251,10 Kč
 • Zdroje financování: Vlastní + dotace SFŽP a F

Město

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Firmy

FIRMY VE MĚSTĚ
 

odkaz vede na externí stránky www.ziveobce.cz

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Jedeme Spolu

Jedeme spolu

Svoz odpadu a jiné životní situace

Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3
4 5
6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17
18 19
20
21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1 2

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat