Navigace

Obsah

Investice, opravy a dotace

 

21) Dotace Ministerstva kultury

Veřejné informační služby knihoven - dotace ve výši 22 tis. Kč, náklady města .................. Kč - Multimediální vybavení knihovny

MK_logo

20) Dotace od Jihočeského kraje 2023

My v tom Jihočechy nenecháme II - dotace ve výši 16 tis. Kč, náklady města ................. Kč - podpora dětí do 3 let a poživatelů důchodů

Investiční dotace pro JSDH obcí JčK - dotace ve výši ................., náklady města 119.854 Kč - přívěsný vozík pro hasiče

Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury - dotace ve výši ............, náklady města 1.589.782,41 Kč - Zokruhování vodovodu ve Svatojánské ulici v Deštné

Program obnovy venkova - dotace ....................... tis. Kč, náklady města 1.161.940,49 Kč - rekonstrukce kotelny ZŠ.

Logo JčK

19) Rekonstrukce školní tělocvičny v ZŠ a rekonstrukce školní kotelny ZŠ

Celkové náklady tělocvična 1.535.001,14 Kč

Celkové náklady kotelna ................................ Kč

Dotace MMR 930.412 Kč (pouze z nákladů na tělocvičnu, kotelna byla vyjmuta z uznatelných výdajů)

Projekt byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj.

MMR_logo

 

18) Oprava víceúčelového hřiště v Deštné

Celkové náklady 2.770.270,80 Kč 

Zhotovitel Linhart spol. s r.o. 

Dotace MMR 1.680.717 Kč

Projek byl spolufinancován z prostředků Ministerstva pro mísní rozvoj.

MMR_logo

 

17) Připojení vrtu č. 3 ke stávajícímu vodovodu - Státní fond životního prostředí ČR

Celkové náklady 289.945,19 Kč

Dotace 202.961,63 Kč (70%)

vrtvrt

 

16) Dotace od Jihočeského kraje 2022

 

Oprava Tatry - požadovaná dotace 000.000 Kč (Investiční dotace pro JSDH - Opatření xx, Podopatření xx) - neúspěšná

Program obnovy venkova - dotace 266 tis. Kč - nákup techniky.

Logo JčK

15) Vybavení ZŠ Deštná

Nová počítačová učebna

Od dubna se žáci v základní škole učí informatiku v nově vybavené počítačové učebně. Součástí projektu Vybavení ZŠ Deštná je vedle serveru a počítačové učebny též vybavení jazykové učebny a učebny přírodopisu interaktivními tabulemi s dataprojektory, počítači a vizualizéry. V rámci projektu bude navíc na školním dvoře vysazena jabloň a okrasná zeleň. Moderní učebna informatiky je nezbytná pro novou, rozšířenou výuku informatiky, kterou škola zahájí podle revidovaného rámcového vzdělávacího programu od září r. 2022.

Projekt Vybavení ZŠ Deštná je realizován s podporou Integrovaného regionálního operačního programu, kterou jsme získali ve výzvě MAS Česká Kanada, o.p.s., nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje „SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014 – 2020“. Schválená dotace je ve výši 95 % způsobilých výdajů, a to 1 500 000 Kč. Město Deštná se na vybavení podílí 75 000 Kč.

Děkujeme zřizovateli za zásadní podíl na realizaci projektu a věříme, že nové vybavení je dalším krokem ke zlepšování kvality výuky na základní škole.

Petr Šulc, Lenka Procházková

Vybavení ZŠ Deštná

14) Lepší třídění odpadů ve městě Deštná

Lepší třídění

13) Rekonstrukce ulice U Hřiště

Rekonstrukce ulice U Hřiště

12) Dotace od Jihočeského kraje 2021

Okna a dveře MěÚ Deštná a KD Lipovka - dotace 172.000 Kč (POV 2021 - Opatření 1)

Úroky z úvěru - Intenzifikace ČOV - dotace 24.000 Kč (POV 2021 - Opatření 2)

Úroky z úvěru - VaK Stráně - dotace 11.000 Kč (POV 2021 - Opatření 2)

Vrata hasičská zbrojnice - dotace 130.000 Kč (Investiční dotace pro JSDH - Opatření 2, Podopatření 4))

Logo JčK

11) Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje

Pneumatiky na vozidlo Tatra a 1 zásahový oblek - dotace 44.000 Kč

Logo JčK

10) Program obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020

bylo realizováno:

Okna a dveře ve Zdravotním středisku - dotace 171.000 Kč

VaK Stráně - dotace 20.000 Kč na úroky z úvěru

Měřiče rychlosti s příslušenstvím a montáží - dotace 39.000 Kč

Logo JčK

9) Deštná - posílení zdrojů vody

Je vytvořen průzkumný hydrogeologický vrt pro posílení zdrojů pitné vody v Deštné. Projekt je podpořen z Národního programu Životního prostředí. 

Celkové výdaje projektu: 277.526 Kč

Celkový způsobilé výdaje: 229.360 Kč

Požadovaná dotace ze SFŽP: 137.616 Kč

Požadovaná výše podpory ze SFŽP: 60%

Plakat A3_Destna_vrt - publicita

Deštná - posílení zdrojů vodyPodpora

8) Modernizace ZŠ

Modernizace ZŠ a Vybavení ZŠ

7) Byty nad školní jídelnou

Projekt je připravený. Je nutné zajistit financování.

 

6) ulice Svatojánská 

Čekáme na projekt od spol. Pris. 

 

5) Parcely v lokalitě Za školkou 

Proběhlo zaměření prvních parcel, v roce 2019 bude připraveno k prodeji 6 parcel a k nim i sítě + realizace E.ONu přeložení trafostanice a vysokého vedení do země

Lokalita Za školkou

zde ke stažení

II. a III. etapa Za školkou

zde ke stažení

 

Územní studie Za školkou

 

4) Hřbitovní zeď 

Oprava musí být v souladu se stanoviskem na ochranu nemovité kulturní památky

 

3) 3. a 4. etapa tlakové kanalizace Stráně a Zájezek 

realizace 2020 -2021, rozpočtová cena 8,5 mil. Kč

 

2) Výsadba zeleně u prodejny Jednota

Výkres s legendou vysazených stromů a keřů, realizace 2018, cena dodávek cca 53 tis. Kč + práce zaměstnanců města.

 

1) Stavební úpravy křižovatky Adamská - Táborská - Svatojánská - Hradecká v Deštné, město Deštná. 

Realizace 2019, žádost o dotaci do IROP prostřednictvím PLProjektMAS ČK.

Zákres

Křižovatka podpora

 

Stavba byla ukončena v květnu 2019 a dne 23. 7. 2019 byl vydán kolaudační souhlas. Celý projekt "Bezpečnost dopravy v Deštné", reg.č.: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010143 byl zrealizován s podporou programu IROP, aktuálně byla předložena závěrečná zpráva o realizaci projektu.

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

Investice - ostatní

Most Adaská ulice, SÚS JčK, projekční kancelář Pris

 

Bližší informace sdělíme na MěÚ Deštná. Místní program obnovy venkova - Deštná.

 

 

Zrealizované projekty v období 2014 - 2018

 

Obec:  Město Deštná

 

Aktivita obce

Název akce (projektu)

Datum dokončení

Celkové náklady akce

Zdroje financování (vlastní, krajská dotace, dotace z ministerstva, Evropské dotace, popř. jiné zdroje)

Kanalizace

Tlaková kanalizace Stráně

12.01.2017

11 933 417,00 Kč

Vlastní, úvěr, dotace MZe a JČK

Prodloužení tlak. Kanalizace ul. Zahradní

27.04.2018

287 398,16 Kč

Vlastní

Vodovody, hydranty

Vodovod Jusko řad 1

05.09.2014

472 501,11 Kč

Vlastní + dotace JČK 250 000 Kč

Prodloužení vodovodu ul. Stránská

29.05.2015

68 187,50 Kč

Vlastní

Prodloužení vodovodu ul. Na Zájezku

11.04.2016

81 870,00 Kč

Vlastní

Vodovod do lázní

12.01.2017

1 379 590,00 Kč

Vlastní, úvěr, dotace MZe a JČK

Prodloužení vodovodu ul. Zahradní

27.04.2018

151 031,86 Kč

Vlastní

Obnova lesa

Výsadba stromů do lesů města Deštná

31.12.2018

138 086 Kč

Vlastní + dotace JČK

Úprava nebo výsadba stromů

Výsadba stromů v obci

31.12.2018

57 765 Kč

Vlastní

Výstavba hřišť

Sportoviště pod dětským hřištěm

10.08.2018

529 005,05 Kč

Vlastní

Stezka dovednosti – dětské hřiště

07.12.2018

127 111,59 Kč

Vlastní

Nákup hasičské techniky a jejich oprava

Koupě hasičského dopravního vozidla IVECO

Dostavba dopravního vozidla IVECO

Koupě hasičského nákladního automobilu Tatra

07.10.2015

22.07.2016

07.12.2018

880 800,00 Kč

264 990,00 Kč

223 500,00 Kč

Vlastní + dotace JČK

Vlastní + dotace JČK

Vlastní

Oprava ZŠ a MŠ, jeslí, přístavby

Oprava elektroinstalace v MŠ

Klempířské práce v ZŠ

Oprava ústředního topení, výměna termohlavic

Oprava omítek v ZŠ

Oprava elektroinstalace v ZŠ

26.09.2017

31.10.2017

31.08.2017

28.12.2018

15.10.2018

19 936,00 Kč

16 650,49 Kč

100 259,39 Kč

66 525,00 Kč

35 937,00 Kč

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení Lipovka

06.10.2016

398 246,97 Kč

Vlastní

Pořízení komunální techniky

Nákup traktoru Zetor 7340

Nákup přívěsu traktorového BSS

16.11.2017

15.11.2017

420 000,00 Kč

40 000,00Kč

Vlastní

Vlastní

Kulturní památky - opravy

Restaurování náhrobku B. Kamarýta

13.12.2018

146 096,00 Kč

Vlastní + dotace Min. kultury

Rozhlas

Varovný protipovodňový systém

06.12.2016

1 302 251,10 Kč

Vlastní + dotace SFŽP a FS