Navigace

Obsah

Vodovod, kanalizace, VO, teplo, ceny

Zastupitelstvo města Deštná schválilo dne 29.06.2020 pro odečtové období 2020 – a dále, navýšení ceny o 10 Kč bez DPH, nově bude vodné 38 Kč bez DPH (41,8 s DPH) a stočné 42 Kč bez DPH  (46,2 s DPH), celkem tedy 88 Kč vč. DPH (80 bez DPH). I tak stále nevybíráme dostatek prostředků na opravy a investice v budoucnu, tyto budou hrazeny z rozpočtu. Ceny jsou srovnatelné s obcemi v okolí (Jarošov n./Než., Tučapy, V. Ratmírov, a další).

VODOVOD

Město Deštná vlastní a provozuje veřejnou rozvodnou vodovodní síť napájenou ze zdrojů v lesích jižně od města. Podzemní voda ze zářezů, kopaných studní a vrtů je ztvrzována, filtrována, odradonována a dezinfikována na úpravně vody s 120 m3 retencí (2 x akumulační nádrž - 1x 50 m3 a 1x 70 m3).

Cena vodného pro odečtové období 08/2020 a dále je 38 Kč/m3 bez DPH (41,8 Kč vč. 10% DPH).

KANALIZACE

Město Deštná provozuje veřejnou kanalizační sít na pravém břehu Dírenského potoka svedenou na čistírnu odpadních vod. Odkanalizování zástavby levého břehu potoka a okrajových částí Deštné není ještě dořešeno. V současné době jsme ve fázi přípravy staveniště na realizaci odkanalizování Strání.  

Cena stočného pro odečtové období 08/2020 a dále je 42 Kč/m3 bez DPH (46,2 Kč vč. 10% DPH).

--------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena vodného a stočného pro odečtové období 08/2020 a dále je stanovena na 80 Kč/m3 bez DPH (88 Kč vč. 10% DPH).

-------------------------------------------------------------------------------------------

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2019, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Město Deštná (IČO 00246506)
V+S 2020.xlsx (19.81 kB)

 

Kvalita vody v deštenském vodovodu (vzorek ze dne 20.4.2021):

Voda v Deštné je měkká. Hodnota 0,751 

Vzorek 20.4.2021.pdf (446.69 kB)

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTA DEŠTNÁ

Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel (majitel nemovitosti), není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje město Deštná pro vodovodní přípojky tyto technické požadavky:

1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod nebo realizovat úpravy na stávající vodovodní přípojce, musí předložit městu Deštná projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření města nelze novou vodovodní přípojku nebo úpravy na stávající vodovodní přípojce realizovat.

2. Projektová dokumentace na vodovodní přípojku nebo její úpravy musí obsahovat tyto náležitosti:

- technickou zprávu

- výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873

- popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)

- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu

- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky

- podélný profil vodovodní přípojky

- kladečské schéma vodovodní přípojky 

- výkres umístění vodoměrné sestavy

- stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)

3. Projekční řešení vodovodní přípojky musí respektovat tyto požadavky:

a) Pro jednu nemovitost se zřizuje zpravidla pouze jedna vodovodní přípojka.

b) Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu.

c) Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat ČSN 73 6005.

d) Vodovodní přípojka musí být v projektové dokumentaci dimenzována na běžnou a na požární potřebu vody a na místní tlakové poměry.

e) Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu (s jiným zdrojem vody). V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem dle ČSN EN 1717. Vzorové schéma připojení k vyzveznutí na MĚÚ Deštná.

f) Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovným polovině profilu potrubí hlavního řadu. Přípojky větších dimenzí se vysazují na odbočku.

g) Uzávěr vodovodní přípojky musí být umístěn na veřejně přístupném místě.

h) Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 1m.

i) Potrubí musí být uloženo do nezámrzné hloubky, dle určení projektanta přípojky.

j) Směrová trasa vodovodní přípojky musí být přímá bez ohybů a lomů.

k) Podél vodovodní přípojky musí být uložen vytyčovací vodič CY 6 a to od zemní soupravy vodovodní přípojky (ukončení v poklopu přípojky) po umístění vodoměrné sestavy. Vytyčovací vodič musí být umístěn na vrchní části potrubí a musí být přichycen k potrubí páskou po max. 2 m.

l) Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (v platném znění). Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce. Pro nově budované vodovodní přípojky je možné použit materiál polyethylen (PE), u přípojek světlosti DN 80 a vyšší lze použít potrubí i z tvárné litiny. Vybrané přípustné materiály pro vnitřní vodovod uvádí Příloha A ČSN EN 806-2.

m) Potrubí z olova nebo mědi jsou pro vodovodní přípojky a vnitřní vodovod nevhodné, nesplňují výše uvedenou vyhlášku a nesmí být na přípojky používány.

n) Pro prostup zdí, podlahou, základem je nutné potrubí vodovodní přípojky umístit do chráničky (min. 1 000 mm před základem objektu až po úroveň podlahy (bude-li vodoměrná sestava umístěna volně nebo až do niky). Volné konce chráničky budou po osazení vodoměrné sestavy utěsněny (max. 100 mm) pěnou nebo jiným vhodným způsobem, tak aby bylo možné vyměnit vodovodní potrubí. Průměr chráničky pro běžné typy přípojek DN 25 až DN 40 musí být 100 mm. 

o) Umístění vodovodní přípojky a vodoměrné sestavy je nutné zvolit nebo zabezpečit tak, aby nedošlo k zamrznutí.

p) Vodoměrnou šachtu je potřeba umístit těsně za hranicí pozemku (oplocení), tj. maximálně do 2 m, ve výjimečných případech, po konzultaci s provozovatelem dále. V případech, kdy objekt je postaven na hranici pozemku je možné vodoměrnou sestavu umístit do objektu za první obvodovou zeď.

r) Umístění vodoměrné sestavy musí umožňovat snadný přístup pro čtení, montáž, údržbu a

demontáž.

4. Vlastní připojení nově vybudované vodovodní přípojky na vodovodní řad či na přebudovanou část vodovodní přípojky může provést pouze odborně způsobilá firma za účasti nebo kontroly provedeného připojení ještě před záhozem provozovatelem. Dodání a montáž vodoměru je možná až po zkolaudování hlavního řadu (neplatí u přípojky na již položený a provozovaný řad.

Podmínkou připojení je uzavření smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.

Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva města Deštná konaném dne 21.3.2016. Usnesení číslo 18/16/12.

Veřejné osvětlení

Město Deštná provozuje veřejné osvětlení. Z části jsou již instalována LED svítidla a postupně se mění dalši zastaralá svítidla.


Kotelna občanské vybavenosti

Město Deštná provozuje kotelnu občanské vybavenosti, odkud je teplo rozvedeno třemi topnými kanály do zdravotního střediska, budovy čp. 61 a kulturního domu (základní škola -topný kanál do ZŠ je záložní, není v pravidelném provozu).

Cena tepla za rok 2020 byla 537,0999 Kč/GJ + 10% DPH = 590,80 Kč s DPH, tj. 1,932014 Kč/kWh + DPH, předpokladaná na r. 2021 je 600 Kč/GJ s DPH.


Rozhlas

V Deštné a Lipovce je zřízen bezdrátový rozhlas rádiovým signálem.


Informace u umístění a vytýčení všech těchto sítí na MěÚ, žádosti o vyjádření k PD přes podatelnu.