Navigace

Obsah

Vodovod, kanalizace, VO, teplo, ceny

Zastupitelstvo města Deštná schválilo dne 28.11.2019 fakturaci vodného a stočného za odečtové období 2019/2020 v poměru 8/12 DPH 15% a 4/12 DPH 10%, z důvodu změny DPH od 1.5.2020. Usnesení č. 11/19/10.

VODOVOD

Město Deštná vlastní a provozuje veřejnou rozvodnou vodovodní síť napájenou ze zdrojů v lesích jižně od města. Podzemní voda ze zářezů, kopaných studní a vrtů je ztvrzována, filtrována, odradonována a dezinfikována na úpravně vody s 120 m3 retencí (2 x akumulační nádrž - 1x 50 m3 a 1x 70 m3).

Cena vodného pro odečtové období 08/2018 - 08/2019 je 32 Kč/m3 bez 15% DPH (36,8 vč. DPH).

Cena vodného pro odečtové období 08/2019 - 08/2020 je 33 Kč/m3 bez DPH (37,95 Kč vč. 15% DPH).

 

KANALIZACE

Město Deštná provozuje veřejnou kanalizační sít na pravém břehu Dírenského potoka svedenou na čistírnu odpadních vod. Odkanalizování zástavby levého břehu potoka a okrajových částí Deštné není ještě dořešeno. V současné době jsme ve fázi přípravy staveniště na realizaci odkanalizování Strání.  

Cena stočného pro odečtové období 08/2018 - 08/2019 je 32 Kč/m3 bez 15% DPH (36,8 vč. DPH).

Cena stočného pro odečtové období 08/2019 - 08/2020 je 37 Kč/m3 bez DPH (42,55 Kč vč. 15% DPH).

Cena pro vodné a stočné na odečtové období 08/2018 - 08/2019 je stanovena na 32 vodné a 32 stočné Kč + 15% DPH. Celkem vodné a stočné = 73,60 Kč vč. DPH/m3.

Cena vodného a stočného pro odečtové období 08/2019 - 08/2020 je stanovena na 70 Kč/m3 bez DPH (80,5 Kč vč. 15% DPH).

 

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle
cenových předpisů pro vodné a stočné
Za kalendářní rok: 2018, DPH 15.0 % Příjemce vodného a stočného: Město Deštná (IČO 00246506)
Jednotné odběratelské porovnání ceny Deštná   Tabulka č.1
  Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné
  Nákladové položky Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek   jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
1. Materiál mil.Kč 0,095930 0,096470 -0,000540 0,018073 0,018000 0,000073
1.1 - surová voda podzemní + povrchová mil.Kč 0,057539 0,058000 -0,000461 0,000000 0,000000 0,000000
1.2 - pitná voda převzatá+odpadní voda předaná mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1.3 - chemikálie mil.Kč 0,000463 0,000470 -0,000007 0,000000 0,000000 0,000000
1.4 - ostatní materiál mil.Kč 0,037928 0,038000 -0,000072 0,018073 0,018000 0,000073
2. Energie mil.Kč 0,086738 0,087000 -0,000262 0,070301 0,070000 0,000301
2.1 - elektrická energie mil.Kč 0,086738 0,087000 -0,000262 0,070301 0,070000 0,000301
2.2 - ostatní energie (plyn, pevná a kapalná) mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
3. Mzdy mil.Kč 0,149728 0,148500 0,001228 0,149728 0,148500 0,001228
3.1 - přímé mzdy mil.Kč 0,111737 0,111000 0,000737 0,111737 0,111000 0,000737
3.2 - ostatní osobní náklady mil.Kč 0,037991 0,037500 0,000491 0,037991 0,037500 0,000491
4. Ostatní přímé náklady mil.Kč 0,585982 0,430000 0,155982 0,564134 0,730000 -0,165866
4.1 - odpisy mil.Kč 0,069072 0,069072 0,000000 0,129544 0,129500 0,000044
4.2 - opravy infrastrukturního majetku mil.Kč 0,064839 0,065000 -0,000161 0,028707 0,029000 -0,000293
4.3 - nájem infrastrukturního majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
4.4 - prostředky obnovy infrastr.majetku mil.Kč 0,452071 0,295928 0,156143 0,405883 0,571500 -0,165617
5. Provozní náklady mil.Kč 0,025404 0,025500 -0,000096 0,058098 0,058000 0,000098
5.1 - poplatky za vypouštění odpadních vod mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
5.2 - ostatní provozní náklady externí mil.Kč 0,025404 0,025500 -0,000096 0,058098 0,058000 0,000098
5.3 - ostatní provozní náklady ve vlastní režii mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
6. Finanční náklady mil.Kč 0,005130 0,005000 0,000130 0,067189 0,067000 0,000189
7. Finanční výnosy mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 -0,000160 -0,000200 0,000040
8. Výrobní režie mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
9. Správní režie mil.Kč 0,010393 0,010500 -0,000107 0,004193 0,004200 -0,000007
10. Úplné vlastní náklady mil.Kč 0,959305 0,802970 0,156335 0,931556 1,095500 -0,163944
A Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME mil.Kč 38,42 38,42 0,00 68,44 68,44 0,00
B Pořizovací cena souvis. provozního hmotn.maj. mil.Kč 5,01 5,01 0,00 31,76 31,76 0,00
C Počet pracovníků osob 3,0 3,0 0,0 3,0 3,0 0,0
D Voda pitná fakturovaná mil.m3 0,023218 0,023200 0,000018      
E - z toho domácnosti mil.m3 0,023218 0,023200 0,000018      
F Voda odpadní odváděná fakturovaná mil.m3       0,021348 0,021300 0,000048
G - z toho domácnosti mil.m3       0,021348 0,021300 0,000048
H Voda srážková fakturovaná mil.m3       0,000000 0,000000 0,000000
I Voda odpadní čištěná mil.m3       0,021348 0,021500 -0,000152
J Pitná nebo odpadní voda převzatá mil.m3 0,000000 0,000000 0,000000      
K Pitná nebo odpadní voda předaná mil.m3       0,000000 0,000000 0,000000
                 
                Tabulka č.2
  Kalkulovaná cena pro vodné a stočné
  Text Měrná Voda pitná Voda odpadní
Řádek   jedn. Skutečnost Kalkulace Rozdíl Skutečnost Kalkulace Rozdíl
1 2 2a 3 4 5 6 7 8
11. JEDNOTKOVÉ NÁKLADY Kč/m3 41,32 34,61 6,71 43,64 51,43 -7,80
12. Úplné vlastní náklady - ÚVN mil.Kč 0,959305 0,802970 0,156335 0,931556 1,095500 -0,163944
13. Kalkulační zisk mil.Kč -0,216329 -0,060500 -0,155829 -0,248420 -0,413800 0,165380
14. - podíl z ÚVN (orientační ukazatel) % -22,55 -7,53 -15,02 -26,67 -37,77 11,11
15. - z ř.13 na rozvoj a obnovu infrastr.majetku mil.Kč 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
16. Celkem ÚVN + zisk mil.Kč 0,742976 0,742470 0,000506 0,683136 0,681700 0,001436
17. Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková mil.m3 0,023218 0,023200 0,000018 0,021348 0,021300 0,000048
18. CENA pro vodné, stočné Kč/m3 32,00 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00
19. CENA pro vodné, stočné + DPH Kč/m3 36,80 36,80 0,00 36,80 36,80 0,00
      Tvorba Čerpání   Tvorba Čerpání  
20. Prostředky obnovy infrastrukt. majetku za rok mil.Kč 0,430000 0,547006   0,730000 0,491119  
  Tvorba prostředků od r.2009 mil.Kč 4,220000     8,500000    
  Čerpání prostředků od r.2009 mil.Kč   0,864986     12,527475  
                 
Vypracoval: Pavel Kučera Datum: 16.4.2019
Kontroloval: David Šašek Schválil: David Šašek
Telefon: 607937291 E-mail: kucera@destna.cz
Verze dat 3.19.0.1 Vytvořeno: 2019.06.06 08:16
Verze aplikace VSVaK 3.19.0.1  

 

Kvalita vody v deštenském vodovodu (vzorek ze dne 10.4.2019):

Voda v Deštné je měkká. 

  Stav Limit
pH 6,7 6,5 - 9,5
dusičnany <4 max. 50
dusitany <0,02 max. 0,50
amon. ionty <0,05

max. 0,50

chloridy 7 max. 100
sírany 29

max. 250

hořčík 2,3 20 - 30
vápník

20,7

40 - 80

sodík 9 max. 200
železo

0,04

max. 0,20

tvrdost 0,611

2 - 3,5

chlor volný

0,03

max. 0,3
mangan 0,006 max. 0,05

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NAPOJENÉ NA VODOVOD VE SPRÁVĚ MĚSTA DEŠTNÁ

Město Deštná, nám. Míru 65, 378 25 Deštná

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel (majitel nemovitosti), není-li dohodnuto jinak, a stává se tak jejím vlastníkem.

Dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (zákon o vodovodech a kanalizacích) stanovuje město Deštná pro vodovodní přípojky tyto technické požadavky:

1. Vlastník nemovitosti, který se rozhodne napojit tuto nemovitost na vodovod nebo realizovat úpravy na stávající vodovodní přípojce, musí předložit městu Deštná projektovou dokumentaci stavby nebo stavebních úprav k vyjádření. Bez kladného vyjádření města nelze novou vodovodní přípojku nebo úpravy na stávající vodovodní přípojce realizovat.

2. Projektová dokumentace na vodovodní přípojku nebo její úpravy musí obsahovat tyto náležitosti:

- technickou zprávu

- výpočet potřeby vody dle ČSN 75 5455 a výpočet potřeby požární vody dle ČSN 73 0873

- popis případných jiných zdrojů vody (např. domovní studna)

- přehlednou situaci v měřítku 1:500 (případně 1:1000) včetně zákresu přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení, či v souběhu

- půdorys v měřítku 1:50 (případně 1:100) včetně uvedení světlosti a materiálu přípojky

- podélný profil vodovodní přípojky

- kladečské schéma vodovodní přípojky 

- výkres umístění vodoměrné sestavy

- stavební výkres vodoměrné šachty (v případě, že vodoměrná sestava není umístěna do nemovitosti)

3. Projekční řešení vodovodní přípojky musí respektovat tyto požadavky:

a) Pro jednu nemovitost se zřizuje zpravidla pouze jedna vodovodní přípojka.

b) Ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na obě strany. V tomto prostoru je možné provádět stavební práce jen se souhlasem provozovatele vodovodu.

c) Minimální odstupové vzdálenosti od ostatních sítí musí splňovat ČSN 73 6005.

d) Vodovodní přípojka musí být v projektové dokumentaci dimenzována na běžnou a na požární potřebu vody a na místní tlakové poměry.

e) Vodovodní přípojka nesmí být propojena s potrubím jiného vodovodu (s jiným zdrojem vody). V případě, že vodovod pro veřejnou potřebu není jediným zdrojem vnitřního vodovodu, musí být přívod vody z vodovodní přípojky ukončen volným výtokem dle ČSN EN 1717. Vzorové schéma připojení k vyzveznutí na MĚÚ Deštná.

f) Navrtávat přípojky lze otvorem menším nebo nanejvýš rovným polovině profilu potrubí hlavního řadu. Přípojky větších dimenzí se vysazují na odbočku.

g) Uzávěr vodovodní přípojky musí být umístěn na veřejně přístupném místě.

h) Poslední přípojka na koncové větvi řadu nesmí být blíže koncovému hydrantu než 1m.

i) Potrubí musí být uloženo do nezámrzné hloubky, dle určení projektanta přípojky.

j) Směrová trasa vodovodní přípojky musí být přímá bez ohybů a lomů.

k) Podél vodovodní přípojky musí být uložen vytyčovací vodič CY 6 a to od zemní soupravy vodovodní přípojky (ukončení v poklopu přípojky) po umístění vodoměrné sestavy. Vytyčovací vodič musí být umístěn na vrchní části potrubí a musí být přichycen k potrubí páskou po max. 2 m.

l) Materiál použitý na výstavbu vodovodní přípojky musí být zdravotně nezávadný dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody (v platném znění). Použitý materiál musí být doložen atesty v českém jazyce. Pro nově budované vodovodní přípojky je možné použit materiál polyethylen (PE), u přípojek světlosti DN 80 a vyšší lze použít potrubí i z tvárné litiny. Vybrané přípustné materiály pro vnitřní vodovod uvádí Příloha A ČSN EN 806-2.

m) Potrubí z olova nebo mědi jsou pro vodovodní přípojky a vnitřní vodovod nevhodné, nesplňují výše uvedenou vyhlášku a nesmí být na přípojky používány.

n) Pro prostup zdí, podlahou, základem je nutné potrubí vodovodní přípojky umístit do chráničky (min. 1 000 mm před základem objektu až po úroveň podlahy (bude-li vodoměrná sestava umístěna volně nebo až do niky). Volné konce chráničky budou po osazení vodoměrné sestavy utěsněny (max. 100 mm) pěnou nebo jiným vhodným způsobem, tak aby bylo možné vyměnit vodovodní potrubí. Průměr chráničky pro běžné typy přípojek DN 25 až DN 40 musí být 100 mm. 

o) Umístění vodovodní přípojky a vodoměrné sestavy je nutné zvolit nebo zabezpečit tak, aby nedošlo k zamrznutí.

p) Vodoměrnou šachtu je potřeba umístit těsně za hranicí pozemku (oplocení), tj. maximálně do 2 m, ve výjimečných případech, po konzultaci s provozovatelem dále. V případech, kdy objekt je postaven na hranici pozemku je možné vodoměrnou sestavu umístit do objektu za první obvodovou zeď.

r) Umístění vodoměrné sestavy musí umožňovat snadný přístup pro čtení, montáž, údržbu a

demontáž.

4. Vlastní připojení nově vybudované vodovodní přípojky na vodovodní řad či na přebudovanou část vodovodní přípojky může provést pouze odborně způsobilá firma za účasti nebo kontroly provedeného připojení ještě před záhozem provozovatelem. Dodání a montáž vodoměru je možná až po zkolaudování hlavního řadu (neplatí u přípojky na již položený a provozovaný řad.

Podmínkou připojení je uzavření smluvního vztahu s provozovatelem vodovodu pro veřejnou potřebu.

Schváleno na veřejném zasedání Zastupitelstva města Deštná konaném dne 21.3.2016. Usnesení číslo 18/16/12.

Veřejné osvětlení

Město Deštná provozuje veřejné osvětlení. Z části jsou již instalována LED svítidla a postupně se mění dalši zastaralá svítidla.


Kotelna občanské vybavenosti

Město Deštná provozuje kotelnu občanské vybavenosti, odkud je teplo rozvedeno třemi topnými kanály do zdravotního střediska, budovy čp.61 a kulturního domu (základní škola -topný kanál do ZŠ je záložní, není v pravidelném provozu).

Cena tepla za rok 2018 byla  672,96792 Kč/GJ + 15% DPH = 773,9131 Kč s DPH, tj. 2,4207479 Kč/kWh + DPH, předpokladaná na r. 2019 je 700 Kč/GJ s DPH.


Rozhlas

V Deštné a Lipovce je zřízen bezdrátový rozhlas rádiovým signálem.


Informace u umístění a vytýčení všech těchto sítí na MěÚ, žádosti o vyjádření k PD přes podatelnu.