Navigace

Obsah

Matrika

SVATEBNÍ OBŘADY:

Sňatky je možné uzavírat v obřadní síni městského úřadu v Deštné v kterýkoliv den a hodinu. Obřad je zcela bez poplatku.

Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na jiném vhodném místě ve správním obvodu matriky Deštné. (Deštná, Lipovka, Světce, Březina, Drunče, Vícemil, Rosička). V případě umožnění konání sňatku na jiném vhodném místě se hradí správní poplatek 1000 Kč. Datum a hodinu si snoubenci domluví na matričním úřadě v Deštné.

Svatby na Andělském dvoře

https://andelskydvur.cz/ a https://www.facebook.com/andelskydvur/

 

Kontakt na domluvení termínu obřadu: Hana Klusáčková - matrikářka Telefon: 384 384 291, 724 274 102 E-mail: matrika@destna.cz

Církevní sňatky se uzavírají v kostele sv. Ottona, který je jako jediný v České republice zasvěcený bamberskému biskupovi - sv. Ottonovi. Jedná se o původně románský kostel založený okolo roku 1250. Termín sňatku je potřeba dohodnout s P. Mgr. Ivo Prokopem, tel: 728 995 603, email: prokop.ivo@dicb.cz . Doklady pro vyřízení sňatku vyřizuje matriční úřad. 

Dále se církevní sňatek může konat v kostelíčku svatého Jana Křtitele v Deštné. Jedná se o kostelíček u bývalých svatojánských lázní, které byly založené při objevení léčivého pramene, zřejmě roku 1600.

 

Na obřad ve svatební síni zajistíme: - květinová výzdoba - reprodukovaná hudba, případně živá dle domluvy - přípitek (červené víno) - přípitek pro více svatebčanů, nejenom pro novomanžele - fotografování.

Na obřad na jiném vhodném místě zajistíme: - květinová výzdoba - reprodukovaná hudba - přípitek (červené víno) - přípitek pro více svatebčanů, nejenom pro novomanžele - fotografování - svatební brána vyzdobená organzou - svatební brána vyzdobená květinami

 

Na jakýchkoliv dalších službách je možné se na matrice osobně domluvit. Jako pozornost novomanželům na památku věnujeme gravírované sklenice na víno.

-----------------------------------------------------------------------------

Matriční úřad Deštná - MATRIKA, nám. Míru čp. 65 378 25 Deštná, tel: 384 384 291, 724 274 102

Provádí výkon matriční agendy a agendy s ní související podle zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

Rozsah činností matričního úřadu: - vyhotovuje rodné, oddací a úmrtní listy - sepisuje zápisy o určení otcovství - přijímá prohlášení o volbě druhého jména - přijímá žádosti o uzavření manželství - vystavuje vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství našich občanů v cizině - vystavuje osvědčení pro uzavření církevních sňatků - zpracovává podklady pro zvláštní matriku v Brně - narození, uzavření manželství a úmrtí našich občanů v cizině - vydává rozhodnutí ve věci změny jména a příjmení - ověřuje opisy listin a podpisy na listinách - přijímá žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR - zajišťuje jubilejní svatby, blahopřání k životním výročím, vítání dětí.

Ověřování listin a podpisů: K legalizaci (ověření podpisu) je potřebný platný doklad totožnosti - občanský průkaz nebo cestovní doklad. Správní poplatek: 1 podpis/30 Kč. K vidimaci (ověřování listin) žadatel předloží originál listiny. Správní poplatek: 1 strana/30 Kč.

Vydání duplikátu matričního dokladu na žádost občana: - občanský průkaz, doklad o příbuzenském poměru - matriční doklad

K vyřízení matričních záležitostí jsou potřebné tyto doklady a potvrzení: Změna jména a příjmení: - rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo nezletilého dítěte - jde-li o osoby rozvedené, pravomocný rozsudek o rozvodu manželství - jde-li o osoby ovdovělé, úmrtní list - doklad o místu trvalého pobytu na území ČR - doklad o státním občanství - souhlas fyzické osoby starší 15 let, jde-li o změnu jejího jména, popřípadě jmen a příjmení - u nezletilého dítěte písemný souhlas druhého rodiče, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas (není-li souhlas činěn před matričním úřadem, musí být podpis na souhlasu s uvedenou změnou úředně ověřen).

Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství - doklad totožnosti - oddací list - doklad o rozvodu s doložkou právní moci - rodný list Oznámení lze přijmout nejpozději do 6 měsíců od nabytí právní moci rozsudku o rozvodu. Uzavření manželství mezi občany České republiky - rodné listy - doklad o státním občanství - výpis údajů z informačního systému evidence obyvatel o místě trvalého pobytu - výpis z evidence obyvatel o osobním stavu - pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela. (Doklady uvedené v bodu 2 - 5 není občan povinen předkládat, pokud skutečnosti v nich uvedené matriční úřad ověří z evidence obyvatel, nebo pokud je občan prokáže občanským průkazem).

Uzavření manželství mezi občany České republiky a cizinci: Cizinci předloží: - rodný list s úředním překladem - doklad o státním občanství (lze rovněž prokázat cestovním dokladem) - doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství (doklad nesmí být starší 6 měsíců) - potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáno - úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li cizinec, který chce uzavřít manželství rozvedený - potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané Policií ČR, které není ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů, doklad, kterým je možno prokázat totožnost (týká se států, které nejsou členy EU) Pokud nemá ČR uzavřenou smlouvu o uznávání dokladů, musí být cizozemské doklady opatřeny vyšším ověřením.

Zápis o narození dětí mimo manželství - určení otcovství k dítěti: - souhlasné prohlášení rodičů o jménu, případně o jménech dítěte - souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství, popřípadě rozhodnutí soudu o určení otcovství k dítěti - rodný list matky a otce dítěte - občanský průkaz nebo cestovní doklad, nebo průkaz povolení k pobytu cizince, byl-li mu vydán - pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, je-li matka dítěte rozvedená, nebo úmrtní list manžela, je-li matka ovdovělá - případně další doklady potřebné k zjištění nebo ověření správnosti údajů zapisovaných do knihy narození.

Informace o Osobních údajích - MVČR