Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Deštná
městoDeštná

Z deštenské kroniky 1865 - 1912

Z deštenské kroniky 1865 - 1912


Zpracoval v r. 1970 Stanislav Jíra

V roce 1870 v březnu zaslána žádost c. k. místodržitelství na potvrzení stanov pro ČTENÁŘSKOU BESEDU. Povolení přišlo, čtenářská beseda 11. září skutečně zřízena a předplaceny časopisy: Posel z Prahy, Moravská orlice, Humoristické listy, Světozor, Opavský týdeník. Vaterland a Čecha dostávala beseda zdarma. V roce 1870 se ustavoval čtenářský spolek. Ve stanovách, které byly poslány ke schválení, našlo c. k. místodržitelství nějakou závadu a vrátilo je k doplnění - k založení spolku nedošlo. 1874 založena školní kronika. V létě 1885 zakládal se místní spolek Národní jednoty Pošumavské. Z hejtmanství chtěli předložit stanovy místní i centrální. Protože je na hejtmanství nedostali, ptá se toto, zdali odbor N.J.P. utvořeno jest. - odpověděno, že se odbor neutvořil, poněvadž se pouze 8 členů přihlásilo. /16.9.1885//Založen byl až v roce 1888/. 2. dubna 1888 ustavil se v Deštné místní odbor Národní Jednoty Pošumavské. Valná hromada konala se 27.5.1888, předsedou zvolen kaplan Filip Šubrt, jednatelem řídící učitel František Sal. Rataj. Zároveň byla přednáška Hynka Buriana, ředitele rolnické školy z Č. Budějovic: Jak nutno zaříditi hospodářství v malém, aby žádoucího užitku poskytovalo. Místní odbor N.J.P. pořádal 5.8.1888 zábavný večer. Povoleno hejtmanstvím, purkmistr musel podat zprávu, že vše v nejlepším pořádku se dělo. 18.11.1888 konán slavnostní večer s proslovem. 1889 Místní odbor Národní Jednoty Pošumavské měl 5  činných údů, 29 výkonných. Místní odbor N.J.P. pořádal téměř každý měsíc schůzi. 10.11.1889 konal valnou hromadu a zábavu.

1.9.1889 byl ustaven čtenářský klub v hostinci na radnici zásluhou říd. učitele  Frant. Sal. Rataje. Z tohoto klubu vznikla v roce 1889 obecní knihovna. Zde nechávám slovo nejpovolanějšímu - říd. učiteli Frant. Sal. Ratajovi - napsal: Stručný nástin počátku obecní knihovny v Deštné - V den 2. dubna 1888 ustavil se v Deštné místní odbor Národní Jednoty Pošumavské volbou svých funkcionářů a započal svoji činnost. Již během prvého roku trvání odboru ukázalo se, že potřebí je čtením zdarma neb co možná levným zjednati jak členům, tak i ostatnímu obecenstvu  příležitost ku vzdělávání se. - Obětavostí hlavně učitelského sboru  sestávajícího toho času z pánů F. Sal. Rataje, P. Filipa Šubrta, Antonína Čápa, Emila Tajnicra, Antonína Vejžvaldy a Jindřicha Rataje, poté p. Josefa Hrabala aj. otevřen dne 1. září 1889 tak zvaný čtenářský klub v hostinci městské radnice, kde 12 různých časopisů, hlavně výše uvedenými placených, k volnému čtení poskytnuto bylo zdarma. Poté pomýšleno na založení obecní knihovny. Jaký to však smutný začátek bez hmotných prostředků! Podána žádost Ústřednímu výboru N.J.P. za přispění knih pro knihovnu, ale bezvýsledně. Týž neuznal ani za dobré, aby nám odpověděl. Podána dále žádost následkem vypsaného konkurzu akademického spolku Štítný za udělení knihovny, také se nám jí nedostalo. -Tu nezbylo nic jiného, než svépomocí pracovati k vytčenému cíli. Zavedenou sbírkou knihy ke knize po dobrodincích stoupal počet svazků a knihovna čítá dnes 109 čísel o 114 svazcích, jež darovali: p. F. Sal. Rataj, říd. učitel  zde 39 svazků, p. P. Filip Šubrt, kaplan a katecheta 21 sv., p. Josef Hrabal, obchodník 16 sv., p. Antonín Šustr, tajemník 4 sv., p. F. Petříček, hospodářský z Č. Lhoty 3 sv., p. Jindř. Rataj, učitel zde 3 sv., p. Josef Pastor z Hamburku 2 sv., sl. Julie Syrová, industr. učitelka zde 1 sv., sbor učitelský 1 sv., p. Jan Zadražil, abiturient zde 1 sv., p. Vojtěch Kadlec, hostinský 1 sv., zakoupeno místním odborem N.J.P. r. 1888 1 sv., úhrnem 114 svazků. Na skříň pro obecní knihovnu darovala počestná obec zdejší 5 zlatých a potřebný šestý zlatý daroval p. P. F. Šubrt. Jsme ovšem dosud v začátcích s naší obecní knihovnou. Bohdá, že horlivým sbíráním klásku ku klásku na poli literárním dospějeme k cíli, kdy dopřáno nám bude s potěšením pohlížeti k dílu záslužnému. Četba ušlechtilá budiž nevyčerpatelným zdrojem ku vzdělání našemu, čtení milovanému obecenstvu. Dílo chválí se samo. Netřeba šířiti slov o vznešeném účelu. Zaplať bůh všem!

V Deštné 28. srpna 1890, Frant. Sal. Rataj, řídící učitel.

Obecní knihovna rozšířena v den 26. února 1891 o 66 svazků, jež daroval Ústřední výbor N.J.P. z Prahy. Studentstvo deštenské darovalo obecní knihovně z čistého výnosu pořádané zábavy o prázdninách 1893 6 zlatých. V den 21. prosince 1893 daroval obecní knihovně Frant. Sal. Rataj, řídící učitel zde 10 knih. 16. prosince 1893 koupeny. Němcové spisy I. a II. díl za 1 zl. a 74 kr., od vazby po 25 kr. - 50 kr. 9. ledna 1894 předplaceno 10 sešitů Laciných novel od Šimáčka po 10 kr. Potud zápisy psané říd. uč. F.S.Ratajem. Další následují až v r. 1915. Oznámení, že se skříň na obecní knihovnu za 6 zlatých zakoupila. Na tuto skříň dá se z obecní pokladny 5 zlatých, zbytek nechť odbor Nar. Jednoty pošumavské doplatí. /7.11.1889/. Rok 1890 Spolky - Nár. jed. pošumavská - 33 členů výkonných, 2 činní. Park v Adamu za mostem byl v té době upraven, byly tam pořádány výlety. Místní odbor N.J.P. měl vycházku do městského parku  20.7.1890. Rok 1895 - N. J. P. 24 činní údové. Rok 1896 - N. J. P. 24 členů.

Antonín Vejžvalda, učitel a správce knihovny oznamuje obci: Bývalý odbor Národní jednoty Pošumavské založil knihovnu od rozmanitých dárců, jichž jména jsou uvedena v inventáři knihovny, s tím úmyslem,  by  po rozejití se odboru připadla knihovna ta slavné obci zdejší. Poněvadž dotčený odbor se mlčky rozešel, neboť zvolení funkcionáři po 4 léta žádné schůze nesvolali, aniž příspěvků vybírali. Proto posílá knihovník seznam k nahlédnutí a žádá,  aby obec vzala knihovnu tu ve svou správu a k rozšíření povolila nějakou roční částku. Dle dosavadního knihovního řádu vybírán jest poplatek 1 krejcar za číslo. - Městská rada schvaluje a usnesla se ročně přispívat 2 zlaté. /21.4.1896/

Dámský odbor N.J.P. - Jak je uvedeno ve zprávě knihovníka Antonína Vejžvaldy, nevyvíjel místní odbor Národní jednoty pošumavské delší dobu žádnou činnost. S tím zřejmě nebyly spokojeny místní ženy, a proto zřídily v roce 1896 Dámský odbor N.J.P. - Předsedkyní byla Františka Teinitzerová, manželka učitele, jednatelkou Žofie Machoňová, neteř faráře B. Kamarýta, která mu vedla domácnost. Rok 1897 - Po delší době se ozval místní  odbor Národní jednoty pošumavské-oznamuje hejtmanství, že bude míti 11.7.1897 o 2 a půl hod. vycházku do blízkého lesa. Činnost zahájil dámský odbor N.J.P. - zve slavnou místní školní radu ku hře jesličkové a slavnosti stromku, kterou uspořádá se školními dítkami 26.12.1897 o 3. hod. odpolední  v sále městské  radnice. - Podepsány: Žofie Machoňová - jednatelka, Fr. Teinitzerová - předsedkyně. Rok 1899 spolky - dámský odbor N.J.P. - 90 údů řádných. Místní odbor N.J.P. - 41 údů řádných. Rok 1908 - Obecní knihovník Antonín Vejžvalda onemocněl, knihovnu převzal tajemník Antonín Matoušů /27.8.1908/. Učitel Vejžvalda zemřel 23.9.1908 - bylo mu 47 let.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Jedeme Spolu

Jedeme spolu

Svoz odpadu a jiné životní situace

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat