Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Deštná
městoDeštná

Program zodpovědného nakládání s odpady (PZNsO)

Program zodpovědného nakládání s odpady (PZNsO)


Ekobody?

V rámci PZNsO jsou zavedeny tři druhy eko bodů: Eko body za třídění odpadů - přesněji eko body za správně (efektivně) vytříděný odpad - jsou udělovány na základě hmotnosti vytříděného odpadu, který splnil „Podmínky pro udělení eko bodů“ - viz. Pravidla Programu zodpovědného nakládání s odpady“ Odpad se zváží, a pokud je vše, jak má být (je nalepený čárový kód, hmotnost a čistota jsou v normě), jsou za něj uděleny body. Vážen je plast, papír, plechovky, drobné elektrozařízení a jedlý olej a tuk. Eko body za efektivní využívání nádob a pytlů a eko body za snižování produkce odpadů - jsou udělovány a) za tříděné odpady, jejichž vážení není účelné nebo technicky možné (sklo, biologicky rozložitelný odpad, textil), b) za snižování produkce odpadů. Výše eko bodů se stanoví na základě celkového obslouženého objemu nádob a pytlů  a poměru objemů tříděného a směsného odpadu v závislosti na způsobu, jakým domácnost nakládá s odpady. (Přepočet byl prováděn na plných nádobách. Pokud nešlapete PET lahve, nerozlepujete krabice, k výsypu dáváte poloprázdnou popelnici, s největší pravděpodobností bude počet připsaných bodů nízký.)


Cíl?

Dát jednotlivým domácnostem možnost ovlivnit výši svojí platby za odpady - kolik peněz bude domácnost za odpady platit, závisí jen na ní. Nastavit odpadové hospodářství obce tak, aby ekologické nakládání s odpady tj. třídění, kompostování, snižování produkce odpadů atd. bylo pro občany výhodné a zároveň pohodlné.


Zapojení?

Domácnost, která se zapojí do PZNsO přispěje k ochraně životního prostředí (cca 80% směsného odpadu je možné znovu využít, tj. cca 80% surovin se nemusí natěžit a cca 80% surovin se nemusí likvidovat), může ušetřit až 70% ze stanoveného poplatku (vytříděný odpad je druhotná surovina, která se dá dobře zpeněžit nebo jinak využít), dělá obci dobré jméno.


Jak na to?

Domácnost snižuje produkci odpadů - např. používá jednu nákupní tašku, nekupuje balené vody, neodebírá letáky atd.; Maximálně využívá objem popelnic a pytlů - k výsypu přistavuje pouze plné popelnice, ke svozu přistavuje pouze plné pytle s vytříděným odpadem (šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot …); dává rostlinné odpady na hnojiště, zvířatům nebo na kompost; třídí vše, co se dá třídit (jinak řečeno nevyhazuje do popelnice papír, plast, nápojový karton, sklo, plechovky, drobné elektrozařízení, rostlinný olej, textil, biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, nebezpečný odpad, suť).


Úlevy na poplatku?

Eko body získané za daný rok budou občanům vyplaceny formou úlevy na poplatku tj. snížením poplatku na rok následující. PZNsO je zcela dobrovolné. Kdo chce, může se zapojit, kdo nechce, nemusí. Je třeba mít na paměti, že se jedná o službu pro pro občany obce. Tak proč ji nevyužít?


V systému jsem zjistil/a, že nesouhlasí naplněnost mé popelnice se skutečností, proč?

Za tuto informaci odpovídá AVE. Pracovníci AVE načítají jak kód na popelnici, tak uvádějí její naplněnost. Jestli tento údaj nesedí, tak nás kontaktujte, budeme to reklamovat u AVE.


Nedostačuje mi popelnice. Mohu si pořídit další? Vydáte mi další velký čárový kód?

Ano, tuto situaci jsme již řešili. Kdo si chce pořídit další nádobu, samozřejmě může a bude mu vydán další čárový kód. Podobně jsme řešili i žádosti občanů o výměnu menší nádoby za větší nebo větší za menší. Pokud vám budeme moci vyjít vstříc, rádi to uděláme. Nádoby nové však již nevlastníme, proto nevyměňujeme zničené za nové.


Mám nesrovnalost ve váze pytle v systému. Doma jsem si pytel zvážil a váha nesouhlasí s tou v systému. Co pro to mohu udělat?

Takovou situaci prošetříme. Zjistíme, zda váha pracuje jak má. V případě zjištěné nesrovnalosti na straně města vám váhu u pytle upravíme v systému.


Kde získám další pytle na tříděný odpad?

Tříděné odpady obdržíte zdarma na MěÚ nebo nám napište či zavolejte, rádi vám je dodáme do schránky, nebo si můžete odchytnout zaměstnance města při svozu pytlů, ti vám rádi nové pytle vydají.


Jak se přihlásím do systému?

Na archu s malými čárovými kódy naleznete přihlašovací údaje - jméno (login) a heslo. Na některých se bohužel vytiskly údaje špatně viditelné, můžete si o ně však požádat na MěÚ.


Login a heslo jsou složité, lze je upravit?

Ano, uděláme to za vás či si můžete oba údaje upravit sami v administraci po přihlášení do systému.


Kolik Město zaplatilo za odpady v loňském roce a kolik je vyčleněno v rozpočtu pro rok 2018?

V roce 2017 bylo zaplaceno za vyprodukované odpady celkem 1.018.386 Kč, z toho komunální odpad 612.566 Kč, bioodpad 155.141 Kč, plast 146.532 Kč, papír 62.313 Kč a sklo 37.691 Kč. Na rok 2018 je vyčleněno z rozpočtu 1.030.000 Kč, vycházíme z uzavřené smlouvy s AVE, náklady se budou odvíjet od skutečně odevzdaného odpadu. Náklady a srovnání ceny za rok 2017 a 2018 naleznete zde: http://www.destna.cz/odpady_kategorie/cisla.


Kolik stálo zapojení do celého projektu pro město a kolik činila dotace a jaká, od koho?

Jednorázové náklady na PZNsO - váha 3.213 Kč, notebook 5.990 Kč, kabel 270 Kč, čtečka čárových kódů 3.630 Kč, klávesnice 149 Kč. Další náklady na PZNsO - etikety (štítky) na pytle 1000 kusů A4 za 1.289 Kč, pytle 3500 kusů za 9.100 Kč, kódy popelnice KO 500 kusů 1.512 Kč. Systém evidence - 3 Kč/obyvatel/měsíc - cca 22.620 Kč/rok + případné cestovní náklady. Město připravuje podklady pro podání žádosti o dotaci na Státní fond životního prostředí, předpoklad podání je letošní rok (2018), přepokládaná výše dotace je 85% celkových nákladů. Podklady připravuje město, žádost podá za město společnost Garanta. Další informace naleznete zde: http://www.destna.cz/odpady_kategorie/cisla.


Stává se z pytlů, které město rozdává automaticky také odpad?

U pytlů, které se použijí na plastový odpad tomu tak je. U pytlů, které se použijí na papírový odpad či jiný odpad tomu tak není, odpad se z nich vysypává a tyto se dále použijí, když nejsou znečištěné.


Co je to odpadový dotazník?

Odpadový dotazník můžete vyplnit po přihlášení do systému nebo v papírové podobě. Je za celou domácnost, kde odpovíte na položené otázky podle pravdy, jak zacházíte s odpady a jak jim případně předcházíte. Vyplněním odpadového dotazníku vám vzniká nárok na udělení eko-bodů za snižování produkce odpadů a za efektivní využívání nádob a pytlů.


Kolik mohu získat ekobodů?

Můžeme získat tři druhy ekobodů. Body za vytříděný odpad (Udělovány na základě hmotnosti správně vytříděného odpadu. Musí být nalepený malý čárový kód či napsané číslo popisné, hmotnost musí být v normě a čistota také.), body za efektivní využívání nádob/pytlů (udělovány za tříděné odpady, jejich vážení není účelné nebo technicky možné - sklo, textil, bio) a body za snižování produkce odpadů (například: nekupujeme balené vody, netopíme tuhými palivy, používáme textilní nákupní tašku, nedodebíráme letáky, nekupujeme nápojové kartony, nakupujeme potraviny ve vratných obalech, obaly používáme několikrát, zbytky potravin zkrmujeme či kompostujeme a další). Více se dočtete v Pravidlech k PZNsO (PDF)


Co je to inventura stanoviště?

Inventurou stanoviště potvrdíte seznam osob, nalepený čárový kód se správným číslem (BAR kód), velikost nádoby na směsný odpad, správnou adresu, trávený čas na stanovišti a další.  


Musím na pytel vždy nalepit malý kód?

Je pravda, že stačí na pytel fixem napsat číslo popisné, ale pro zaměstnance je při vážení pytlů rychlejší, když načítají čárové kódy. V počasí, kdy je mokro nebo sníh se stává, že kód z pytle spadne při manipulaci s ním, proto doporučujeme, aby bylo na pytel napsáno ještě číslo popisné.


Může obec kontrolovat obsah nádob na směsný komunální odpad? Má občan povinnost třídit odpady?

Problematiku kontroly upravuje zákon o odpadech v § 80 odst. 1 písm. a), kdy je obec oprávněna kontrolovat právnické osoby a fyzické osoby podnikající (jsou-li zapojené do systému nakládání s odpady v obci a mají uzavřenu smlouvu s obcí), a dále kontrolovat fyzické osoby, zda se zbavují odpadu pouze v souladu se zákonem o odpadech.

Ustanovení §10 a § 12 zákona o odpadech sice ukládají každému, kdo s odpady nakládá, povinnost prevence před vznikem odpadů a povinnost omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti, stejně jako povinnost nakládat s odpad a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným zákonem o odpadech a dalšími předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.


Nemám internet, kde se dozvím údaje z mého odpadového účtu?

K připojení na internet můžete využít Městskou knihovnu nebo navštivte Městský úřad.


Mohu do kanalizace vylít olej či tuk ze smažení?

Rozhodně NE! Toto je zakázané. Kanalizace tímto trpí a může se ucpat, na čistírně tímto zabíjíte organismy, které čistí splašky. Už vůbec tuky či oleje nelijte tam, kde máte tlakovou kanalizaci, v šachtě si ucpete čidla hlídající hladinu a mohlo by dojit k poškození čerpadla.


Co jsou to ty ekobody, jaký je jejich rozsah, jak se připisují, jak se konkrétně projeví množství vyvezených popelnic a množství odvezených plastů na platbě za odpady? Pro jistotu ještě podotázka: Je lepší vyhazovat plastů více nebo méně?

Na otázku či vyhazovat plastů méně či více není jednoznačná odpověď. Ideální je všechen plast který v domácnosti máte, tak vytřídíte. Samozřejmě je lepší plastů nakupovat co nejméně a tím snižovat produkci odpadů. Maximální roční počet ekobodů na osobu v domácnosti je 75 (25 BT, 25 BV a 20 BS). Body BT se připisují na základě hmotnosti pytle a dané komodity (dle přílohy č. 4 Pravidel PZNsO). Body BV a BS se udělují na základě informací z vyplněného odpadového dotazníku a potvrzené inventury stanoviště. Doporučuji zhlédnout video na tomto odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=s5C_5YWIgtg případně si přečíst článek na tomto odkazu: Výpočet Ekobodů (PDF).


Nebyly mi přičteny ekobody za odevzdané vytříděné odpady, proč? Nebyla mi načtena popelnice na komunální odpad, proč a co s tím mohu dělat? Nebyla mi správně načtena naplněnost popelnice na komunální odpad, proč a co s tím mohu dělat?

Nepřičtení ekobodů může mít více důvodů. Např. čistota odpadu nebyla v normě, pytel nesplnil váhu určenou v pravidlech PZNsO, obsah pytle nebylo možné hodnotit. Pokud Vám nebyla načtena popelnice na SKO, je možné že ji popeláři zapomněli načíst, pokud budete chtít, je možné popelnici doplnit ručně, stačí zažádat na stránkách www.mojeodpadky.cz online podporu. Načítání naplněností je záležitostí svozové firmy AVE, nicméně tento údaj je pouze orientační a nezohledňuje se ve výpočtech ekobodů.


Kdy probíhají svozy popelnic a kdy svozy pytlů, v kolik hodin?

Svozy popelnic a pytlů probíhají 1x za 14 dní od cca 7 hodin do cca 10 hodin podle množství nádob a pytlů. O termínech svozu vás informujeme prostřednictvím rozhlasu, zpravodaje, webových stránek a emailů. Případné změny termínů budou včas oznámeny.


Proč je poplatek ve stejné výši, když jste zavedli nový systém, který by měl šetřit? V domácnosti třídíme.

Systém nemá za cíl umělé snižování poplatku za systém nakládání s odpady, protože v tomto případě by muselo město na odpadové hospodářství doplácet. Nicméně každá domácnost má možnost ovlivnit výši svojí platby a to díky právě novému systému třídění odpadů. Cílem systému je mimo jiné i to, aby město nemuselo odpadové hospodářství „dotovat“, ale zároveň nemuselo zvyšovat poplatek za odpady.


Jak budou v létě třídit turisté?

Turisté mají možnost odpad odložit do nádob přistavených po městě – koše na odpad. Tyto koše komunální úsek pravidelně vysypává a třídí. Nádoby na tříděné odpady jsou umístěné na městském úřadě.


Jak fungují ekobody, nejlépe na tom bude domácnost, která vyprodukuji tříděného odpadu nejvíce či nejméně? Ta samá otázka se naskýtá u popelnice na komunální odpad.

Nejlépe v systému bude domácnost, která přirozené předchází vzniku odpadů (nekupuje PET lahve, nebere letáky, občas nakupuje v bezobalovém obchodě, kompostuje bioodpad atd.), zbytek odpadů, které vyprodukuje tak vytřídí a ke svozu přistavuje pouze plné a efektivně naplněné nádoby. Nepřirozené snižování produkce odpadů (pálení, vožení do lesa atd.), případné umělé zvyšování produkce odpadů (dovoz odpadů z práce, vybírání veřejných kontejnerů atd.) se negativně projevuje ve výsledném bodování.


Jaké jsou svozové dny komunálního odpadu a jaké ostatních odpadů.

Odpady se sváží 1x za 14 dní, vždy v pondělí ráno (dopoledne). Ave jezdí pro komunální odpady (KO) i v dny, kdy je v pondělí svátek. Město sveze odpady (SO) první pracovní den po svátku. O termínech informujeme prostřednictvím hlášení rozhlasu, emaily a na webových stránkách. 

Předpokládané termíny svozu KO - AVE: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 2.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 24.12. 

Předpokládané termíny svozu SO - město: 8.1., 22.1., 5.2., 19.2., 5.3., 19.3., 3.4., 16.4., 30.4., 14.5., 28.5., 11.6., 25.6., 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11., 10.12., 27.12.

 

Tato rubrika je stále doplňována a aktualizována.

Vaše dotazy a připomínky zasílejte na podatelna@destna.cz.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Jedeme Spolu

Jedeme spolu

Svoz odpadu a jiné životní situace

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1
2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
13 14
15
16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
27 28
29
30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat